Синтаксис Української Мови Підручник скачать

      Комментарии к записи Синтаксис Української Мови Підручник скачать отключены

Уважаемый гость, на данной странице Вам доступен материал по теме: Синтаксис Української Мови Підручник скачать. Скачивание возможно на компьютер и телефон через торрент, а также сервер загрузок по ссылке ниже. Рекомендуем также другие статьи из категории «Торренты».

Синтаксис Української Мови Підручник скачать.rar
Закачек 1734
Средняя скорость 2616 Kb/s

Синтаксис Української Мови Підручник скачать

Синтаксис української мови

Загальні питання українського синтаксису

Речення як основна одиниця синтаксису

Текст і його складники

Основи української пунктуації

Серія заснована в 1999 році

Синтаксис української мови

Видавничий центр «Академія»

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

(Лист № 1 / И — 850 від 01.03.2004 р.)

У підручнику розкрито сутність, предмет, категорії україн­ ського синтаксису, його зв’язок із морфологією. З урахуванням су­ часного стану мовознавчої науки системно проаналізовано слово­ сполучення, члени речення, семантико-синтаксичну структуру простого речення, складне речення, складні форми синтаксичної організації мовлення, основи української пунктуації.

Вміщено запитання і завдання, які сприятимуть осмисленню багатьох аспектів курсу, а також короткий словник лінгвістичних термінів.

Для студентів вищих навчальних закладів, учителів-філологів.

доктор філологічних наук, професор А. П. Загнітко; доктор філологічних наук, професор Н. Л. Іваницька

© К. Ф, Шульжук, 2004

ISBN 966-580-173-2 © від «Академія», оригінал-макет, 2004

Типи синтаксичних одиниць

укр а їн ського

Елементарні і неелементарні

у словосполученні і реченні

Засоби вираження синтаксичних зв’язків

Типи і форми синтаксичних зв’язків

як одиниці мови і мовленйя

з лексикою і морфологією

Словосполучення як некомунікативна

Типи синтаксичного зв’язку

в підрядних і сурядних

словосполучень за будовою

Типи підрядних словосполучень

за морфологічним вираженням

Речення і його основні ознаки

Речення і судження

Аспекти вивчення речення

Просте і складне речення

Типи речень за метою

висловлювання та експресією

Стверджувальні і заперечні речення

типологія простого речення

4.1. Головні члени речення

головних членів речення

Підмет і його типи

Присудок і його типи

4.2. Другорядні члени речення

другорядних членів речення

Сучасні підходи до класифікації

другорядних членів речення

4.3. Односкладні речення

речення у сучасному мовознавстві

Односкладні означено-особові речення

Односкладні інфінітивні речення

4.4. Неповні речення

Неповні речення в системі

Типи неповних речень

4.5. Еквіваленти речення

4.6. Прості ускладнені речення

Речення з однорідними членами

Речення з відокремленими

Речення зі вставними

і вставленими компонентами

Речення зі звертаннями

Порядок слів у простому реченні

структура простого речення

семантичної структури речення

Типи синтаксем у простому реченні

5 . 1 . Типологія складного речення

як синтаксична одиниця

Засоби зв’язку частин

і її взаємозв’язок з формально-

Класифікація складних речень

Складне речення і об’єднання речень

5.2. Складносурядні речення

Складносурядні елементарні речення

про складнопідрядні речення

Класифікації складнопідрядних речень

6. Текст і його складники

з неоднорідною супідрядністю

з послідовною підрядністю

з однорідною супідрядністю

5.5. Складні сполучникові

речення з різними видами зв’язку

із сурядним і підрядним зв’язками

із сурядністю і підрядністю

з підрядністю і сурядністю

5.6. Складні безсполучникові речення

Проблема статусу складних

Період як синтаксична структура

Конструкції з чужим мовленням

і його особливості

Розвиток укршнської пунктуації

Принципи української пунктуації

Система розділових знаків

та їх основні функції

в текстах різного

Короткиі^ термінологічний словник

Загальні питання українського синтаксису

Синтаксис є одним із розділів курсу сучасної україн­ ської літературної мови. Основу його наукового вивчення

.іакладено в працях вітчизняних мовознавців другої поло­ вини X IX ст. Нинішні дослідження зосереджені на систе­ мі синтаксичних одиниць, їх ст рукт урі І семантиці, син­ таксичних зв’язках і семантико-синтаксичних відношен­ нях. Різні підходи до вивчення синт аксису уможливили аналіз синтаксичних одиниць в усіх аспектах їх вияву.

У граматичній системі мови синтаксису належить цен­ тральне місце, оскільки у його сфері функціонують мовні одиниці, які забезпечують спілкування людей, безпосеред­ ньо співвідносячи повідомлюване з реальною дійсністю.

Синтаксис (грец. зупіахіз — побудова, поєднання, порядок) — розділ граматики, що вивчає систему синтаксичних одиниць і пра­ вила їх функціонування.

Термін «синтаксис» застосовують і щодо синтаксичної будови мови. С и и /п а к с и с м о в и — це сукупність наяв­ них у мові закономірностей, що зумовлюють побудову та функціонування синтаксичних одиниць.

Загальні питання українського синтаксису

Предмет синтаксису у процесі розвитку науки про мову трактували по-різному, що пояснюється об’єктивними і суб’єктивними чинниками. Серед об’єктивних чинників — природа синтаксичних одиниць і особливості їх функціо­ нування, взаємовідношення між окремими аспектами цих одиниць та їх функцій, специфіка будови певної мови. Суб’єктивні чинники — це усвідомлення важливості до­ слідження відповідних синтаксичних явищ, ступінь зрі­ лості науки, традиції історичного розвитку синтаксису. Стоїки (представники філософської школи епохи еллініз­ му) впровадили термін ^синтаксис» ще в III ст. до н. е. Ос­ новним завданням синтаксису вони вважали вивчення ло­ гічного змісту висловлень. П р е д м е т о м с и н т а к с и с у в сучасному мовознавстві є система синтаксичних оди­ ниць, їх структура і семантика, синтаксичні зв’язки і се­ мантико-синтаксичні відношення тощо.

Стосовно синтаксичних об’єктів немає єдиної думки. Сучасна наука синтаксичними одиницями найчастіше називає словосполучення, просте речення, складне ре­ чення, висловлення. Об’єктами синтаксису є також слово (лексема) і форма слова, однак їх розглядають не тільки синтаксис, а й лексика і морфологія; тому їх характеризу­ ють лише з погляду синтаксичних властивостей. Нерідко до синтаксичних одиниць відносять і складне синтаксич­ не ціле.

Останнім часом в українському мовознавстві набуває по­ ширення вчення про три синтаксичні одиниці — р е ч е н н я , с л о в о с п о л у ч е н н я і м і н і м а л ь н у с и н т а к с и ч н у о д и н и ц ю (компонентречення або словосполучення). Ос­ кільки мінімальні синтаксичні одиниці переважно є ком­ понентами, що репрезентують найвищі морфологічні оди­ ниці (частини мови та сукупність їх форм), то синтаксис у граматичній системі мови розглядають як вищий граматичний рівень, що перебуває над морфологічним.

У сучасному мовознавстві вивчення синтаксичних оди­ ниць передбачає багатоаспектність підходів. Переважно досліджують три аспекти: формально-синтаксичний (вра­ ховує формальну будову синтаксичних одиниць), семанти- ко-синтаксичний, або семантичний, (враховує взаємо­ зв’язок формальної будови і значення синтаксичних оди­ ниць) і комунікативний. Панівним є функціональний підхід до вивчення синтаксичних явищ. Він полягає у дослідженні об’єктивно-смислового змісту речення як відображення явищ позамовної дійсності, реалізується в концепціях аме­ риканських мовознавців Чарльза Філлмора (нар. 1929),

ІІ4 ll/ll,мі мигання українського синтаксису

У підручнику розглядаються основні питання синтаксису сучасної української мови: типи синтаксичних одиниць та їх функції, синтаксичні зв’язки, семантико-синтаксичні відношення. Інтерпретацію багатьох синтаксичних явищ подано у світлі функціональної теорії. Системно викладено аспекти вивчення синтаксичних одиниць і передусім речення. Висвітлено формально-синтаксичну, семантико-синтаксичну і комунікативну організацію речення, а також структурування його парадигм. Детально проаналізовано сукупність синтаксем як мінімальних синтаксичних одиниць, функціонування словосполучень тощо.

Для студентів філологічних факультетів вузів.

Книга у форматі DJVU.
Дуже добра якість сканування дозволяє розпізнавати текст (наприклад за допомогою ABBYY Screenshot Reader)


Статьи по теме